Polityka Ochrony Danych Osobowych

 

 1. O Medivet S.A.

  Administratorem danych osobowych jest MEDiVET Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie (63-100), przy ulicy Szkolnej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000302064, NIP: 785-00-05-430, Regon: 631579052, adres elektroniczny: biuro@medivet.pl (zwana dalej: „Medivet”)

  Medivet jest importerem i dystrybutorem produktów weterynaryjnych. Medivet z siedzibą główną w Śremie obsługuje praktyki weterynaryjne i sklepy zoologiczne na terenie całego kraju. Nasi Klienci obsługiwani są przez liczne Biura Obsługi Klienta, Centra Dystrybucyjne oraz wyspecjalizowaną grupę Doradców. Współpracujemy z partnerami, którzy działają zgodnie z Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP) oraz Dobrą Praktyką Laboratoryjną (GLP), co gwarantuje wysoką jakość obsługi.

  Medivet jest częścią grupy międzynarodowego koncernu weterynaryjnego Covetrus www.covetrus.com który zatrudnia ponad 5500 pracowników na całym świecie.

  Dane teleadresowe znajdują się w ostatnim punkcie niniejszej polityki.

 2. Informacje ogólne

  W Medivet Państwa prywatność jest dla nas ważna. Przetwarzamy dane osobowe w różnych kontekstach, w pełni szanując Państwa prywatność oraz inne prawa i wolności w ramach naszego bezwarunkowego zobowiązania do działania w etyczny i odpowiedzialny sposób.

  Dodatkowe informacje

 3. Rodzaje zbieranych i wykorzystywanych przez nas danych osobowych

  Uznajemy dane osobowe jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. W zależności od charakteru Państwa współpracy z Medivet, zbieramy i wykorzystujemy różnego rodzaju dane osobowe uzyskane od pracowników, wykonawców, kandydatów na pracowników, klientów, przyszłych klientów i dostawców.

  Dodatkowe informacje

 4. Nasza Polityka odnośnie dzieci

  Nasze usługi nie są skierowane do dzieci. Nie zbieramy świadomie od dzieci żadnych danych osobowych. Jeżeli rodzic lub opiekun poweźmie informację, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe bez jego zgody, wówczas prosimy o kontakt. Jeżeli dowiemy się, że dziecko zarejestrowało się, aby uzyskać usługę i przekazało nam dane osobowe, wówczas usuniemy takie informacje z naszych plików.

 5. Źródła danych osobowych

  Medivet otrzymuje i wykorzystuje różne rodzaje danych osobowych dla celów związanych z codzienną działalnością gospodarczą. Przy zbieraniu i wykorzystywaniu danych osobowych, kierujemy się zasadą minimalizacji danych, co oznacza, że zbieramy wyłącznie te informacje, które są niezbędne i zbierane uczciwymi środkami, a także przekazujemy stosowne informacje i uzyskujemy niezbędne zgody.

  Dodatkowe informacje

 6. Zastosowania i cele danych osobowych

  Cele, dla których zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe, mogą bardzo się różnić w zależności od łączących nas z Państwem relacji, np. są Państwo naszymi pracownikami, klientami lub użytkownikami strony internetowej. Medivet zawsze zbiera i wykorzystuje dane osobowe zgodnie z zasadą ograniczonego celu. Wykorzystanie danych osobowych dla nowych celów zawsze powinno być zgodne i spełniać Państwa oczekiwania odnośnie prywatności, w innym przypadku będziemy prosić o Państwa zgodę.

  Dodatkowe informacje

 7. Podstawa prawna zbierania i wykorzystywania danych

  Medivet zbiera i wykorzystuje dane osobowe tylko, jeżeli ma rzetelną i legalną podstawę do ich zbierania i wykorzystywania, na przykład, gdy zebranie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, spełnienia naszych uzasadnionych interesów, przestrzegania obowiązków prawnych lub gdy mamy Państwa zgodę.

  Dodatkowe informacje

 8. Okresy przechowywania

  Medivet stosuje zasadę ograniczonego przechowywania, tak aby dane osobowe znajdujące się w naszych rejestrach były przechowywane wyłącznie przez czas niezbędny do wykonania celu, dla którego dane zostały zebrane. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne, a co rozumie się pod tym pojęciem, zależy od określonych okoliczności, takich jak przepisy wymagające przechowywanie informacji przez określony czas i okresy przedawnień roszczeń prawnych.

  Dodatkowe informacje

 9. Przekazywanie danych osobom trzecim i działania związane z przetwarzaniem danych

  Czasami Medivet wynajmuje zewnętrznych wykonawców, usługodawców i innych dostawców, aby pomogli nam zrealizować nasze cele handlowe. Istnieją inne okoliczności, w których jesteśmy zobowiązani przez prawo do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, takim jak władze publiczne lub organy sądowe.

  Dodatkowe informacje

 10. Bezpieczeństwo

  Medivet zobowiązuje się przestrzegać zasady bezpieczeństwa, poufności i integralności. Podejmujemy gospodarczo uzasadnione środki ostrożności, aby zabezpieczyć wszelkie informacje uzyskane od osób odwiedzających nas w Internecie przed dostępem i korzystaniem z nich przez osoby nieuprawnione oraz przeprowadzamy okresowe kontrole naszych środków bezpieczeństwa. Jesteśmy zobowiązani przetwarzać Państwa dane w bezpieczny sposób i stosować określone środki techniczne i organizacyjne, aby nie dopuścić do przypadkowego lub celowego naruszenia posiadanych przez nas danych.

  Dodatkowe informacje

 11. Państwa prawa i wybory związane z ochroną danych

  Jeżeli mieszkają Państwo w Europie lub w inny sposób znajdują się na jej terytorium, Medivet jest zobowiązany ułatwić Państwu korzystanie z Państwa praw wynikających z unijnego prawa ochrony danych. W przeciwnym wypadku mogą Państwo skontaktować się z nami w dowolnym momencie, aby omówić swoje obawy związane z prywatnością.

  Dodatkowe informacje

 12. Międzynarodowy transfer danych osobowych

  Jeśli przebywają Państwo poza terytorium Stanów Zjednoczonych i korzystają Państwo z naszej strony internetowej lub przekazują nam dane osobowe, wówczas Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli mieszkają Państwo na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, informujemy, że Stany Zjednoczone nie figurują na liście krajów, które Komisja Europejska uznaje za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Zapewniamy jednak odpowiednie zabezpieczenia Państwa danych w Stanach Zjednoczonych ponieważ przekazujemy je zgodnie ze standardowymi klauzulami umownymi zawartymi ze stronami trzecimi.

 13. Zmiany niniejszej Polityki

  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki i związanych z nią praktyk biznesowych w dowolnym momencie. Będziemy stosownie informować Państwa o wszelkich zmianach.

  Dodatkowe informacje

 14. Dane kontaktowe

  W Medivet jesteśmy zobowiązani do stosowania niniejszej Polityki i zasady odpowiedzialności. Dlatego, jeżeli mają Państwo obawy lub pytania odnośnie wykorzystania swoich danych osobowych, prosimy o kontakt.

  Medivet S.A.
  Ul. Szkolna 17
  63-100 Śrem
  lub zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu: (61) 622 55 00

  Mogą Państwo również skontaktować się z nami , pisząc na adres e-mail: dane@medivet.pl. Niezwłocznie odpowiemy na Państwa obawy i podejmiemy wszelkie działania, aby odnieść się do Państwa wątpliwości.